جنگلداری سازمان محیط زیست پارک طبیعت پردیسان تهران

تاریخ اجرا
1365 -
موقعیت
پارک طبیعت پردیسان تهران -
مدت زمان اجرای پروژه

12

ماه -
مساحت
500000.0 -
نوع
احداث - نگهداری -
نوع گیاه
درخت کاج ، سرو ، چنار -
سیستم آبیاری
دستی(عملکرد) -