زمین فوتبال

تاریخ اجرا
1390-91 -
موقعیت
استادیوم 15000 نفری شهدای گلستان -
مدت زمان اجرای پروژه

2

ماه -
مساحت
900.0 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع
احداث -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر گرمسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -