زمین فوتبال

کاربرد
زمین فوتبال -
نوع
ترمیم - نگهداری -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 24 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -