احداث فضای سبز محوطه سردخانه مهرشهر کرج

تاریخ اجرا
سال 1357 -
محل اجرا
استان البرز ، شهر کرج -
مدت زمان اجرای پروژه

3

ماه -
نوع پروژه
احداث -
نوع گیاه
چمن طبیعی ، شمشاد پرتغالی ، شمشاد توپی ، سرو شیرازی -
سیستم آبیاری
دستی -
شرح پروژه

محوطه داخلی :

یال اسبی

محوطه بیرونی :

چمن طبیعی

شمشاد پرتغالی

شمشاد توپی

سرو شیرازی

کامیس پاریس

رز هلندی

-