عوارض و درمان آگلونما

🔔🔎عوارض و درمان آگلونما

--------

🌱برگ ها زرد شده و لکه های قهوه ای در زیر آنها پیداست که دلیل این عارضه آفت می باشد.

گیاه را هر دو هفته یک بار با سم نفوذی سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند.

--------

🌱برگ ها خشک می شوند: دلیل آن هوای خیلی گرم و خشک است.

گلدان را به محل خنک تری منتقل کنید.

--------

🌱گیاه خود را به اصطلاح انداخته است: که علت آن هوای خیلی سرد و کمبود آب می باشد.

علاوه بر انتقال گیاه به محیط گرم تر گلدان را مرتب آبیاری کنید.

middle

--------

🔔🔎عوارض و درمان آگلونما

----

🌱برگ ها زرد شده است: آبیاری زیاد از اندازه و هوای سرد مسبب این عارضه می شود.

آبیاری را کم و گلدان را به محل گرمتری منتقل کنید.

----

🌱برگ های جدید ریز و کمرنگ هستند: ریشه ها را کنترل کنید

اگر متراکم هستند گلدان را تعویض نمایید. در غیر این صورت گلدان نیاز به تغذیه مصنوعی دارد.

----

🌱لکه های قهوه ای روی برگ ها ظاهر شده است: هوای محیط آلوده به دود نفت یا گاز آشپزخانه می باشد.

محل گلدان رو عوض و برگ های آلوده رو حذف کنید.

middle