نقش آهن در گیاهان زینتی

آهن یکی از معمول ترین کمبودها را در تولیدات گلخانه ای دارد.کلات و سولفات آهن می تواند جداگانه برای کمبود آهن تهیه شوند.کمبود آهن اغلب بعلت PH بالای محیط بوده و PH محیط قبل از اعمال تیمار جهت رفع علائم کمبود آهن باید آزمایش شود.

آهن بیش از حد ممکن است کمبود منگنز ایجاد کند.سمیت آهن ممکن است در گل حنا ،شمعدانی و گل جعفری مشاهده شود.عناصر میکرو با آب آبیاری و خاکی اعمال شده و علائم کمبود و سمیت آن در PH زیاد مشاهده می شود.

این عنصر جزء تشکیل دهنده سیتوکروم ها جهت تثبیت نیتروژن و تنفس ضروری می باشد.آهن در فرم Fe2+ مفید می باشد.در بین ریزمغذی ها ،آهن به میزان بیشتری برای گیاهان مورد نیاز می باشد.آهن بخشی از گروه کاتالیزور در بسیاری از آنزیم های اکسیداسیون و احیاست و جهت سنتز کلروفیل نیز مورد نیاز است.

آهن یکی از اجزای تعدادی از آنزیم های اکسیداز ،کاتالاز و پراکسیداز می باشد.آهن با دخالت در اکسیداسیون الکترون در تبدیل آمینوسیکلوپروپان-کربوکسیلیک اسید به اتیلن و سنتز اتیلن نقش دارد و در سلول هایی که کمبود آهن دارند تشکیل اتیلن بسیار کند می باشد.

همچنین جهت سالم ماندن ریبوزوم در ساختن پروتئین نقش دارد.آهن به عنوان گروهپروستیک پروتئین هایی مانند کاتالاز ،پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز در نابودی رادیکال های آزاد اکسیژن در گیاه نقش دارد.اهمیت آهن در تغذیه گیاهی با توجه به راهبردهایی که گیاهان برای جذب این عنصر تحت شرایط تنش آهن به کار می گیرند ،مورد تأکید قرار گرفته است.

کمبود آهن تغییرات مورفولوژیک و بیوشیمیایی زیادی را در ریشه های دولپه ای و تک لپه ای های غیر گرامینه ایجاد می کند.کمبود آهن در گیاه تشکیل هیدرات کربن را کاهش می دهد و موجب از بین رفتن همزمان کلروفیل و تخریب ساختمان کلروپلاست می شود.

کلروز ابتدا در بین رگبرگ های جوان ترین برگ ها مشاهده می شود ،زیرا تحرک آهن در گیاه بسیار کم است و آهن نمی تواند از برگ های قدیمی تر به برگ های جوان تر حرکت کند.

کلروز ممکن است تا رگبرگ ها هم پیشروی کند و اگر کمبود آن خیلی شدید باشد ،برگ ها سفید میشوند.

اثرات کمبود آهن را می توان شرح داد که ،در نقاط رشدی جدید بین رگبرگ ها کلروزه و معمولاً رگبرگ ها بسیار سبز میشود.گهگاه لبه برگ ها نیز نکروز شده و این عنصر غیر متحرک است.بنابراین علائم کمبود در برگ های بالایی قابل رویت می باشد.راه حل کلروز شدن استفاده از کلات آهن و کم کردن PH خاک می باشد.همچنین از اثرات سمیت آهن ،کوتاه ماندن گیاه ،ظهور لکه های نکروتیک و کلروتیک در لبه های برگ ها و به ندرت رنگ برنزی یا مایل به قرمز به خود می گیرد.