آمارلیس(گل شیپوری)

• نام علمی : Hippeastum vittatum

• خانواده : Amarylidaceae

• آمارلیس Hippeastum vittatum
• توضیحات :

• نوع : چند ساله

• برگ : باریک و بلند

• گل : شیپوری بزرگ

• رنگ گل: قرمز- نارنجی

• فصل گل: اواخر زمستان و اوایل بهار

• موارد استفاده :

• گیاهان آپارتمانی، شاخه بریده و باغی

• موقعيت :

• آفتاب کامل با سایه جزیی،خاک مرطوب

• توضیحات :

• بومی منطقه : پرو، جنوب برزیل و آرژانتین

• نام های دیگر : گل شیپوری,هیپستروم ویتاتوم,گل نرگس