آفت سوزنی برگها

برنامه سم پاشی سوزنی برگها نام آفت :

1- شته کاج نحوه خسارت :

با تغذیه ازشیره همچون سایر خانواده بزرگ شته ها، علاوه برضعف عمومی درختان آلوده ، بواسطه ترشح موادچسبناک عامل جلب قارچ فوماژین ودرادامه نازیبایی این درختان ...

2- شپشک آرد آلود سرو نحوه خسارت :

این حشرات دراطراف دمبرگ هاوساقه های نازک یک ساله ویا چندساله متمرکز شده وضمن فروبردن خرطوم خوددرنسوج گیاهی، با ترشحات خود اطراف خودراپوشیده که علاوه برضعف درختان آلوده ، منظره ی نازیبایی نیز به درختان می دهد چراکه ترشحات چسبناک حشره،باعث جلب قارچ ساپروفیت فوماژین نیز می گردد.

مبارزه با این آفت ها به صورت زیر انجام می گیرد

مبارزه با شته کاج :

- شستشوی بافشارتاج این درختان با استفاده ازآب ویا ترکیبات صابونی درابتدای فصل بهار

- هرس مناسب تاج درختان وحذف کلیه سوزن ها وشاخه های خشک از تاج ،بواسطه بهبودجریان هوا

- - استفاده ازسموم شیمیایی( ترجیحا سیستمیک) مانند:استامی پراید ،روکسیون ، کونفیدور و... درصورت شدت تراکم

مبارزه با شپشک آرد آلود سرو :

- هرس وتقویت درختان

- شستشوی درختان با فشارآب ویابا استفاده ترکیبات صابونی درزمان خروج پوره ها ازتخم وقبل ازتشکیل لایه ی پنبه ای

- سمپاشی درختان آلوده با استفاده از ترکیب :

روغن + سموم تماسی مانند : اتیون-فوزالون- آپلاود و... به اضافه روغن 0/5 درصد