آزمایش خاک

برای تعیین میان نیاز کوددهی و چمن کاریها بهترین روش تعیین 3 فاکتور ذیل است :

•pH

•میزان ماده آلی

•میزان K2O , P2O5 قابل دسترس

به عنوان یک قاعده کلی بهترین pH مناسب خاک چمن برای تضمین رشد مناسب محدوده 5/7- 6 می باشد . همچنین به طور معمول 7< pH را با افزودن کود های اسیدی ترمیم می کنند .

نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که آزمایش ساده تعیین میزان نیتروژن ، روشی قابل اطمینان نمی باشد . زیرا اولا" ریشه بلا فاصله نیتروژن را جذب نموده و امکان دارد در حالی که میزان نیتروژن مناسب باشد ، آزمایش کاهش نیتروژن نشان بدهد . ثانیا" ممکن است در اثر عمل شستشو ، نیتروژن به سرعت شسته شود . ثالثا" به ویژه در چمن زارها همیشه به طور متوسط با شستشوی نیتروژن مواجه هستیم . لذا ، برای تخمین میزان نیتروژن واقعی بایستی به کمک متخصصین به برآورده میزان نیتروژن کل مبادرت شود .

دستور العملهایی که در ایالات متحده به طور کاربردی و معمول اعمال می شود به طور نمونه عبارتند از :

1. کود اوره : کود اوره را 5- 3 مرتبه در طول سال به میزان 5/2 – 5/1 کیلوگرم در هر 100 متر مربع می دهند . زمان مناسب این کوددهی ماه اسفند تا نیمه فروردین ماه و نیمه شهریور تا نیمه مهر ماه می باشد . اما کود اوره را می بایست در تابستان و روزهای گرم به کاربرد زیرا باعث سوزانیدن چمن می گردد.

2. نیترات آمونیوم : این کود را در هر 40 روز یکبار و در زمان فعالیت چمن مطابق زمانهایی که در مورد اوره ذکر شد به زمین اضافه می کنند . بدین صورت که در هر 100 متر مربع ، یک کیلوگرم به خاک افزوده می شود .

3. کود کامل شامل N-P-K :کود های کامل را به نسبت های 1- 1- 3 و 1- 1- 5 به میزان 2-5/1 کیلوگرم در هر 100 متر مربع به زمین می افزایند . زمان مناسب برای این نوع کود ها اوایل اسفند تا فروردین ماه می باشد .

4. کودهای فسفره : این کود را به صورت فسفات آمونیوم و به میزان 50گرم در هر متر مربع و در دو نوبت :

• آخر زمستان و بهار به منظور رویش چمن .

•پاییز به منظور جبران کمبود نیتروژن به خاک چمنکاری می افزایند .