آرالیاfalse castor oil plant

🍀 آرالیا 🍀

فارسی اصیل: ندارد

فارسی رایج: آرالیا

نام انگلیسی: false castor oil plant

نام علمی: aralia japnica

🍀گیاهی مقاوم به تغییرات درجه حرارت، متعلق به خانواده ی آرالیاسه

🍀برگ ها شبیه پاپیتال و پنجه ای با هفت بریدگی عمیق

🍀همیشه سبز با رنگ سبز روشن و براق

🍀رشد سریع، ارزان بودن و نگهداری ساده از مهم ترین ویژگی های آرالیا می باشد

🍀برگ ها نسبت به ماده ی براق کننده ی شیمیایی حساس هستند.

🍀در اوایل تابستان که گل های سفید ریز به صورت خوشه ای ظاهر می شوند احتیاج به نور بیشتری دارد

middle