آبیاری سطحی سنتی

آبیاری سطحی که به عنوان قدیمی ترین و معمولترین روش کاربرد آب در مزرعه می باشد از اهمیت کافی برخوردار بوده و به انواع مختلف تقسیم بندی می شود.

۱. آبیاری کرتی (Basin Irrigation)

2. آبیاری نواری (Border Irrigation)

3. آبیاری جوی پشته ای یا ردیفی (‍Furrow Irrigation)

روش آبیاری سطحی جوی وپشته ای(فارو)