آفات چمن

آیا می دانید آبدزدک و کرم سفید ریشه از آفات چمن محسوب می شوند؟؟؟؟؟

Gryllotalpa gryllotalpa-1 - آبدزدک
کنترل و مبارزه :

خسارت این آفت در گلکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و چمنکاری‌ها فضای سبز زیادبوده به نحویکه باحفر دالان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی درزیر سطوح چمن کاری هاویاداخل باغچه های گل، باعث قطع ریشه وهدررفت آب باغچه ها می گردد و به همین دلیل این افت را آبدزدک نامیده‌اند. ازجمله نکات اساسی درشناسایی فعالیت آبدزدک درچمن وگل ،ایجاد خطوط نامتقارن ومارپیچ و برآمده بروی خاک بوده که گاها سوراخ های خروجی حشره نیز درهمین مسیر قابل مشاهده است.

2- polyphylla adespersa -کرم سفید ریشه

- برنامه ریزی جهت عدم اجرایی هرگونه عملیاتی مانندکاشت وواکاری چمن که نیاز به کمپوست داشته باشد دراوایل بهار ، بواسطه عدم جلب آفات خاکزی

- غرقاب باغچه های گل وخفگی حشرات

- معدوم نمودن حشرات درشب بصورت مکانیکی

- استفاده ازطعمه های مسموم با غروب آفتاب ودرحواشی محل فعالیت آفت بروی چمن ویا داخل باغچه های گل بصورت کپه ای با استفاده از ترکیب : سبوس + دیمتوات و به نسبت نیم لیترسم دیمتوات برای 10 کیلو سبوس (ابتداسبوس با سم مخلوط وسپس درکانون آلودگی بصورت پخش یا کپه ای قرارداده می شود)

نحوه خسارت :

مر حله اصلی خسارت این افت مرحله کرمی آن است که در داخل خاک در اطراف ریشه درختان به سرمی برند،بنا براین مبارزه با کرم به دلیل این که در داخل خاک قرار دارد،کار نسبتاً مشکلی است و باید شما باغداران با اجرای روش های ذیل که هر کدام از آنها به نحوی در کنترل آفت موثر است با این آفت مبارزه نمایید.