بازديد مديرعامل شركت توسعه از ورزشگاه در حال احداث نقش جهان اصفهان